Writing Rules

Authors who want to submit articles to our journal should send articles written in English and Turkish in accordance with the spelling rules by using the ARTICLE TEMPLATE from June 2020.

You can reach the article template from the link below.

/statics/fm/files/YEN%C4%B0%20%C5%9EABLON%201_1.docx

Article Publishing Rules

 1. In order for the article to be evaluated, the journal must be prepared in accordance with the writing rules.Articles that are not prepared according to the spelling rules are rejected in the preliminary evaluation and are not returned to the author for re-editing.
 2. The articles sent to the journal should not be published elsewhere.
 3. The works presented in any symposium or congress can be published by specifying the name, place and date of the congress.The name and project number of the institution providing the support in studies supported by a research institution or fund should be provided.
 4. The responsibility of the legal results that the articles that are not specified or published undetected anywhere may have in the context of copyright belongs to their authors.The copyright of the published articles belongs to the Journal of Contemporary Management Sciences, and their legal and scientific responsibilities belong to their authors.
 5. Articles should be uploaded to the system via the magazine park.
 6. Studies should be uploaded as an anonymous file. There should not be any author name or author information in the article.In addition, the academic title, name, surname, name of the institution, e-mail address (s) and GSM numbers of the author (s), the name of the author who will conduct the correspondence, additional information (thanks, explanation and the article ” If it is a work that has not been published on the ground ”, the congress / symposium etc.) should be uploaded together with the article as an additional file.The “Application Preparation Checklist” must be carefully reviewed before the application process is completed.
 7. Care should be taken that the article does not exceed 7,000 words, including the title, abstract / abstract, references and annexes.
 8. Articles sent to the journal to be published can be written in Turkish and English.The responsibility of the articles published in the journal in terms of science and language belongs to their authors.

Article Writing Rules

Title

 1. The name and surname of the author should be given below the title of the article.If there are more than one author, other authors should be given as the name and surname next to each other, respectively.
 2. Author information (Academic opinion, institution, email) should be given as footnotes, 1, 2, at the bottom of the title page.

Summary

 1. Summary and abstract text; It should be written in 10 point italic Times New Roman font and 1 line spacing and should consist of maximum 250 words.
 2. In this section, explain the basic argument of your research in a few sentences.
 3. Describe the information (qualitative, quantitative or mixed method) of your research, the measurement tools you used, the information about your universe and sample, and the data analysis method you used in your research.
 4. Include the striking findings you obtained from your research. Please do not give statistical results in numbers. Summarize the research findings simply.
 5. Indicate your suggestions for researchers, practitioners and policy makers based on the findings you obtained in your research.
 6. Keywords: Your keywords should not exceed 4 words.

Text

 1. In the writing of the main text; 11 point Times New Roman font and 1 line spacing should be used.
 2. If the table is long in the representation of the tables, it does not fit on a single page or it is deemed necessary, the font size in the table can be reduced to 10-8 points.
 3. On A4 size paper in terms of page structure; The top, bottom, right and left spaces should be left 2.5 cm (0.98 inches), and the text should be justified.
 4. Words should not be separated using apostrophes at the end of lines.
 5. The page structure of the study should be selected as a single column.
 6. All work should be written with a single line spacing with zero (0) cm indent from the left and right, zero (0) nk space should be left before and after the lines.
 7. When starting a new paragraph in the study, the TAB key should not start from the inside, all lines should start from the same alignment.
 8. Before starting a new paragraph, 1 line (with the ENTER key) must be left blank.

Tables and Figures

 1. There should be one line space between tables and figures and text.
 2. The titles of the tables, figures and tables should be written in 10 font size, bold, and centered, and the source representation can be given in the middle and 8-10 font size on the bottom of the drawing. If required, character size can be reduced to 8 points in the tables.

References

 1. APA (6th edition) writing rules should be used as a reference in all references. In addition to the formal arrangements used in the main text in the bibliography section, the line indent should be selected as “hanging”.

Sample Writings

Babaoğlan, E. and Ertürk, E. (2013). The relationship between teachers’ perception of organizational justice and their organizational commitment. Hacettepe University Faculty of Education, 28 (2), 87-101.

Karasar N. (2009). Scientific research method (20th Edition). Ankara: Nobel Distribution.

Babaoğlan, E. (2016). Recommendations from female school district principals and educational supervisors and the tasks they deem important in school: A qualitative research. E. Babaoğlan, E. Kıral, A.

YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

Dergimize makale göndermek isteyen yazarların, 2020 Haziran ayından yılından MAKALE ŞABLONUNU KULLANARAK yazım kurallarına uygun ingilizce ve Türkçe olarak yazılmış  makale göndermesi gerekmektedir. Makale şablonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

/statics/fm/files/YEN%C4%B0%20%C5%9EABLON%201_1.docx

Makale Yayım Kuralları

 1. Makalenin değerlendirilmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler ön değerlendirmede reddedilir, yeniden düzenleme için yazarına iade edilmez.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 3. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
 4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
 5. Makaleler, dergipark üzerinden sisteme yüklenmelidir.
 6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde yüklenmelidir. Makale içersinde yazar adı veya herhangi bir yazar bilgisi bulunmamalıdır. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 7.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
 8. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

 
Makale Yazım Kuralları
Başlık

 1. Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir. 
 2. Yazar bilgileri (Akademik sanı, kurumu, email) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir

Özet

 1. Özet ve abstract metni; 10 punto italik Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılarak, yazılmalı ve en fazla 250 sözcükten oluşmalıdır. 
 2. Bu bölümde araştırmanızın temel savını birkaç cümle ile açıklayınız.
 3. Araştırmanızın desenine ilişkin (nitel, nicel ya da karma yöntem) bilgileri, kullandığınız ölçme araçlarını, evren ve örnekleminiz hakkındaki bilgileri ve araştırmanızda kullandığınız veri analizi yöntemini açıklayınız. 
 4. Araştırmanızdan elde ettiğiniz çarpıcı bulgulara yer veriniz. Lütfen istatiksel sonuçları rakamlar halinde vermeyiniz. Araştırma bulgularını sade bir şekilde özetleyiniz. 
 5. Araştırmanızda elde ettiğiniz bulgulardan hareketle araştırmacılar, uygulamacılar ve politika yapıcılar için önerilerinizi belirtiniz. 
 6. Anahtar kelimeler: Anahtar kelimeleriniz4 kelimeyi aşmamalıdır.

 
Metin

 1. Ana metnin yazılmasında; 11 punto Times New Roman yazı karakteri ve 1 satır aralığı kullanılmalıdır. 
 2. Tabloların gösteriminde tablonun uzun olması, tek bir sayfaya sığmaması veya gerekli görülmesi halinde tablo içindeki yazı büyüklüğü 10-8 puntoya kadar düşürülebilir. 
 3. Sayfa yapısı açısından A4 boyutlarındaki kâğıda; üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm (0.98 inç) bırakılmalı, metin iki yana yaslı olmalıdır.
 4. Satır sonlarında kelimeler kesme işareti kullanılarak ayrılmamalıdır. 
 5. Çalışmanın sayfa yapısı tek sütun olarak seçilmelidir. 
 6. Tüm çalışma sağdan ve soldan sıfır (0) cm girintili olarak tek satır aralığıyla yazılmalı, satırlardan önce ve sonra sıfır (0) nk boşluk bırakılmalıdır. 
 7. Çalışmada yeni bir paragrafa başlarken TAB tuşu ile içeriden başlanmamalı, tüm satırlar aynı hizadan başlamalıdır. 
 8. Yeni bir paragrafa başlanmadan önce 1 satır (ENTER tuşu ile) boşluk bırakılmalıdır. 

Tablo ve Şekiller

 1. Tablolar ve şekiller metin içerisinde, metin ile arasında bir satır boşluk olmalıdır.
 2. Tablo, şekil ve çizelgelerin başlıkları, 10 punto, koyu, ve ortalı olarak yazılmalı, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Gerektirdiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.

Kaynakça

 1. Tüm kaynakça gösterimlerde APA (6.baskı) yazım kuralları referans olarak kullanılmalıdır. Kaynakça bölümünde ana metinde kullanılan biçimsel düzenlemelere ek olarak satır girintisi “asılı” olarak seçilmelidir.

Örnek Yazımlar
 
Babaoğlan, E. ve Ertürk, E. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet algısı ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(2), 87-101.
Karasar N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Dağıtım.
Babaoğlan, E. (2016). Kadın okul bölgesi müdürlerinden ve eğitim denetmenlerinden müdürlere tavsiyeler ve okulda önemli gördükleri görevler: Nitel bir araştırma. E. Babaoğlan, E. Kıral, A. Çilek (Ed.), Eğitime dönüş, e kitap. içinde (s. 115-128). Ankara: Eyuder Yayınları. Erişim: http://www.eyuder.org/yayinlar/egitimedonus.pdf
Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.
Zeytun, S. (2010). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcılık ve problem çözme  düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) – (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (1998)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) – (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)
Ministry of NationalEducation (MoNE) – (Ministry of NationalEducation [MoNE], 2000)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse Ansiklopedisi.
 
Atıflar

 1. Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (Blalock, 1987, s. 234), (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s.92), (UNESCO,2013).
 2. Üç-beş yazarlı çalışmalarda, yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın soyadı “ve diğerleri” ifadesi kullanılır, (Özdemir ve diğerleri, 2002, s.34).
 3. Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, yayım tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: (Berke, 2002a), (Berke, 2002b).
 4. Birden fazla yazara aynı anda gönderme yapmak istendiğinde, yazarların soyadları alfabetik sıraya göre düzenlenir: (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996).
 5. İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”, “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lİsle, 1995).”