Yazım Kuralları

Yazım Kurallarını PDF indirmek için :::TIKLAYINIZ:::

YAZIM KURALLARI

 
1. Makalenin değerlendirmeye alınabilmesi için derginin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekir. Yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler yeniden düzenleme için yazarına iade edilir.
2.Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
3.Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
4. Herhangi bir yerde yayımlandığı belirtilmeyen ya da belirlenemeden yayımlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.
5. Makaleler, http://www.cybd-jcas.org/register adresinden form doldurulduktan sonra sonra Office Word Programında A4 formatında sisteme yüklenmelidir.
6. Çalışmalar isimsiz dosya halinde dergiye yüklenmelidir. Ayrıca, yazar(lar)ın akademik unvanı, adı, soyadı, bağlı olduğu kurumun adı, e-posta adres(ler)i ve GSM numaraları, yazışmaları yürütecek yazarın adı, verilmek istenen ek bilgiler (teşekkür, açıklama ve makalenin “daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığı” ile sunulmuş bir çalışma ise kongre/sempozyum vs.) makale ile birlikte ek bir dosya olarak yüklenmelidir. Başvuru işleminin tamamlanmasından önce “Başvuru Hazırlık Kontrol Listesi”nin dikkatle gözden geçirilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin, başlık, öz/abstract, kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 10.000 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.
8. Makale metni 1 satır aralıklı ve “Times New Roman” yazı karakteri ile 11 punto büyüklüğünde, kenarlardan 2,5 cm’lik boşluk bırakılarak tek sütun olarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarında 1,25 cm (1 tab) girinti yapılmalıdır. Paragraf altından 6 nk boşluk verilmelidir.
9.Yazar adı ve soyadı makale başlığının altında ortalı olarak verilmelidir. Eğer birden çok yazar varsa diğer yazarlar da sırayla yan yana ad ve soyad olarak başlıktan sonra verilmelidir. Yazar bilgileri (Akademik sanı, üniversite adresi, email adresi) dipnot olarak başlık sayfasının en altında, 1, 2, şeklinde verilmelidir:
1 Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, email.
2 Doç. Dr. Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ankara, email.
 
BAŞLIK
1. Çalışmanın başlığı, amacını ve içeriğini yansıtır biçimde Türkçe ve İngilizce olarak yer almalıdır. Türkçe başlık 14 punto, İngilizce başlık ise 12 punto olmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıklar alt alta ve ortalı olarak yazılmalıdır. Çalışmanın dili Türkçe ise Türkçe başlık üstte, değil ise Türkçe başlık altta yer almalıdır
 
.
2. Ana Başlıklarda (Giriş, Yöntem, Tartışma v.b. temel başlıklar) sözcüklerin baş harfleri, büyük,  koyu, 12 punto ve ortalanmış olarak yazılmalıdır., Altından ve Üstünden 6 nk boşluk verilmelidir. Alt başlıklarda paragraf başı 1.25 içerden , 11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı olmalıdır. Alt konu başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.
Öz
1. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır.
2. Makale dili Türkçe ise önce Türkçe öz, değilse ikinci sırada Türkçe öz yer almalıdır. Özlerin başlıkları ortalı,  koyu, 11 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Özlerde araştırmanın amacı, yöntemi, örneklem veya çalışma grubu, veri toplama aracı ve sonuçlara yer verilmelidir.
3. Özler, iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
4. Türkçe ve İngilizce özlerin altında, makalenin içeriğini yansıtacak en fazla altı anahtar sözcük bulunmalıdır.
5. Öz ve Abstract 10 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Anahtar sözcükler Öz ve Abstract’ın altında 9 punto italik ve koyu yazılmalıdır.
Tablolar ve Şekiller
1. Tablolar ve şekiller, metin içerisinde verilmelidir.
2. Tablo veya şekil ile metin arasında bir satır boşluk olmalıdır.
3. Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin başlıkları, ilgili çizimin üst tarafına, ortalı ve koyu ve 10 punto olarak, kaynak gösterimi ise ilgili çizimin alt tarafına ortalı ve 8-10 punto olarak verilebilir. Tablo ve Çizimler kendi içinde 1′den başlayarak numaralandırılacaktır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına uygun olmalıdır. Gerektiği takdirde tablolarda karakter büyüklüğü 8 puntoya kadar düşürülebilecektir.
4. Tablo ya da şekilden sonra (.) nokta konulmalıdır.
5. Tablo ve şekillerle ilgili açıklamalar tablo ve şeklin hemen altında verilmelidir.
 
KAYNAKLAR
1. Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, “Kaynaklar” listesinde alfabetik sıraya göre yer almalı ve 1’den başlayarak numaralandırılmalıdır. Kaynaklar listesi metin ile aynı yazı karakteri ve puntoda olmalıdır.
2. Kaynaklar metin içinde bağlaç yöntemi kullanılarak gösterilmelidir. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) yazılmalıdır. Metin içerisindeki atıflarda yazarın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yazılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır.
Kaynakça
Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Font Times New Roman ve satır aralığı 3 nk olacak şekilde verilmelidir. Girinti 4. Harf altına gelecek şekilde verilmelidir.
 
 
Kaynakça Örnekleri
KİTAP
Blalock, H. M. (1987). Social statistics (7.bs.). New York: McGraw-Hill.
Gönderme: (Blalock, 1987, s. 234)
KİTAP İÇİ BÖLÜM
Bayır, D. (1997). USMARC uygulamasına genel bir bakış. B. Yılmaz (Yay. Haz.).Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl’a armağan içinde (ss. 199-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.
Gönderme: (Bayır, 1997, s. 207)
ÇEVİRİ KİTAP
Lewis, B. (2000). Modern Türkiye’nin doğuşu (M. Kıratlı, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Gönderme: (Lewis, 2000, s. 12)
MAKALE
Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250.
Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 245)
ELEKTRONİK MAKALE
Karakelle, S. (2012). Üstbilişsel farkındalık, zeka, problem çözme algısı ve düşünme ihtiyacı arasındaki bağlantılar. Eğitim ve Bilim, 37(164), 237-250. 3 Aralık 2014 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/779/376 adresinden erişildi.
Gönderme: (Karakelle, 2012, s. 240)
TEZ
Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara’da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Gönderme: (Mantar, 2003, s. 67)
BİLDİRİ
Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion 23-25 Ocak 2012 içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gönderme: (Çakmak ve Körpeoğlu, 2012, s. 92)
WEB SAYFALARI
UNESCO. (2013). World Heritage list. UNESCO web sitesinden 21 Aralık 2013 tarihinde erişildi: http://whc.unesco.org/en/list
Gönderme: (UNESCO, 2013)
 
 
 
 
ÜÇ-BEŞ YAZARLI KAYNAKLAR
Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti, Bakker, Nachreiren ve Schaufeli, 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri, 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et al. 2000)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır.
ALTI VE DAHA FAZLA YAZARLI KAYNAKLAR
Sadece ilk yazarın soyadı "ve diğerleri" ifadesi kullanılır: “(Özdemir ve diğerleri, 2002)”. Ancak, kaynakçada tüm yazarların isimleri yazılmalıdır.
AYNI SOYADI TAŞIYAN BİRDEN FAZLA YAZARLI ÇALIŞMALARDA
Aynı soyadı taşıyan yazarları birbirinden ayırmak için adlarının baş harfleri de kullanılır: “G. Underwood (1998) ve J. D. Underwood (1999) araştırmalarında bu konuya değinmiştir.”.
AYNI YAZARIN AYNI TARİHLİ BİRDEN FAZLA ESERİNİN BULUNMASI DURUMU
Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla eserinin bulunması durumunda, yayın tarihine bir harf eklenerek ayrım sağlanır: “(Berke, 2002a)”; “(Berke, 2002b)”.
BİRDEN FAZLA YAYINA AYNI ANDA GÖNDERME YAPMA
Yazar soyadına göre alfabetik sıra izlenir: “Bu konuda yapılan araştırmalar (Işık 1997; Kara 1996; Keskin 1996) göstermiştir ki...”.
İKİNCİL KAYNAKTAN ALINTI
İkincil kaynak esas kaynakça listesinde gösterilir. Metinde ise, sadece orijinal çalışmayı yapan/yapanların adı verilir. Birincil kaynaktan bahsedildikten sonra, ikincil kaynak “aktaran” şeklinde belirtilir: “… konusunda Adler’in yaklaşımı esas alınmaktadır (aktaran, Coltheart, 2001).”; “(Grayson ve Meilman; aktaran, Perine ve Lisle, 1995).”.
KURUMLARLA İLGİLİ KISALTMALAR
Kurumlarla ilgili kısaltmalar ilk geçtiği yerde verilmeli ve izleyen kısımlarda kısaltma olarak kullanılmalıdır:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) - (Yükseköğretim Kurulu [YÖK], (1998)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) - (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2000)
Ministry of National Education (MoNE) - (Ministry of National Education [MoNE], 2000)
 
YASAL METİNLER
(Milli Eğitim Temel Kanunu, 1973)
Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmi Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.
ANSİKLOPEDİ
Meydan Larousse (1990). Meydan Larousse ansiklopedisi. İstanbul: Meydan Yayınevi.